jovovicb@t-com.me
✆ 069080408
Radno vrijeme:Ponedeljak-Petak 9.00h-14.00h i 17.00h-20.00h
Close
Ulica 27. Marta br. 15, 81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme:Ponedeljak-Petak 9.00h-14.00h i 17.00h-20.00h
Dr sci. med. Miroslav Stamenković u ordinaciji Dr Jovović u subotu 19.12.2015. god

Dr sci. med. Miroslav Stamenković u ordinaciji Dr Jovović u subotu 19.12.2015. god

Dr sci. med. Miroslav Stamenković rođen je 06. jula 1966. godine u Gornjem Milanovcu, gdje je završio osnovnu školu. Srednju medicinsku školu završio je u Novom Sadu, a Medicinski fakultet u Beogradu 1992. godine. Specijalizaciju iz oftalmologije obavio  na Vojnomedicinskoj akademiji, a specijalistički ispit  položio 2000. godine sa odličnim uspjehom. Doktorsku disertaciju pod nazivom Ispitivanje prisustva faktora angiogeneze i medijatora inflamacije u proliferativnoj dijabetičkoj retinopatiji i hroničnim oboljenjima uvee odbranio  je 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Magistarsku tezu pod nazivom Retinalna perivaskularna inflamatorna reakcija kod bolesnika sa multiplom sklerozom odbranio je 2001. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Od 2000. do 2005. godine radio je na Klinici za očne bolesti Vojnomedicinske akademije, kao oftalmolog-hirurg na odjeljenju za vitreoretinalnu hirurgiju. Od 205 do 2007. godine obavljao je dužnost načelnika odjeljenja Očne funkcionalne dijagnostike VMA. Od 2007. godine zaposlen je u Klinici za očne bolesti KBC Zvezdara.  Od 2008. godine obavlja dužnost šefa odsjeka za hirurgiju retine i staklastog tijela u Klinici za očne bolesti KBC Zvezdara.

U zvanje asistenta za predmet Oftalmologija na Katedri za oftalmologiju Vojnomedicinske akademije izabran je početkom 2002. godine,  a u zvanje docenta na istom predmetu početkom 2005. godine. Od decembra 2005. godine do jula 2007. godine obavljao je dužnost načelnika odjeljenja Očne funkcionalne dijagnostike na VMA.

Nagrađeni je stipendista Evropskog udruženja oftalmologa (SOE Educational Grants) za 2005. godinu iz oblasti vtreoretinalne hirurgije. Usavršavanje  iz oblasti vitreoretinalne hirurgije (Fellowship) obavio je na Univerzitetskoj očnoj klinici u Helsinkiju (Finska) u periodu od 25. septembra do 27. oktobra 2006. godine.

Za vrijeme usavršavanja (fellowship) podučavan je od strane konsultanta seniora Prof. I. Immonen-a (one-to-one) u vitreoretinalnoj hirurgiji, sa posebnim osvrtom na bešavne (suturelles) pars plana vitrektomije, 23G i 25G, kao i na makularnu hirurgiju. Na Medical retini podučavan je u primjeni verteporfina, kao i u intravitrealnom davanju inhibitora vaskularnog endotelijalnog faktora rasta (Avastin, Lucentis-najsavremenija terapija senilne degeneracije makule). Učestovao je u organizaciji i izvođenju njihovih kliničkih seminara, kao i međukliničkih simpozijuma.

Član je Udruženja oftalmologa Srbije, Oftalmološke sekcije SLD-a, evropskog Udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju (ESCRS), evropskog Udruženja retinalnih specijalista (EUretina) i Udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga Srbije (SSCRS).

Učestvovao je na kongresima u zemlji i inostranstvu i do sada objavio više od četrdeset radova, među kojima i tri poglavlja u knjigama, kao i dvije monografije. Posjeduje instrukcione sertifikate za obavljanje najsavremenijih metoda operacija katarakte, tzv. “Microincision cataracat surgery (MICS) with MICS lenses” i “Advanced biaxial microphaco & coaxial phaco techniques”, kao i instrukcione sertifikate za rješavanje komplikacija hirurgije katarakte, tzv. “Subluxated IOLs-Relocating techniques” i “Anterior vitrectomy for the cataract surgeon” (od strane evropskog Udruženja za kataraktu i refrakternu hirurgiju-ESCRS). Instruktor je za optičku koherentnu tomografiju (OCT).

Aktivno poznaje engleski jezik, a služi se i slovenačkim i njemačkim.